ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          เริ่มต้นนับแต่ชุมชนบางบัวทอง ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในหลายทศวรรษก่อน อำเภอบางบัวทอง  จึงเป็นที่รวมของบรรดาผู้คนอย่างต่อเนื่องนับแต่เชื้อสายไทยเจ้าถิ่นเอง  เชื้อสายรามัญ   เชื้อสายมลายูและเชื้อสายจีน

          ชาวจีนอำเภอบางบัวทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อใดสันนิษฐาน   ว่าคงจะเข้ามาอยู่ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จาการปลูกจิตสำนึกของราชการเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้บุตรหลานชาวจีน อำเภอบางบัวทอง  จึงมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนกันอย่างจริงจังครั้งแรกราว พ.ศ. 2472 โดยตั้งโรงเรียน 

          ชื่อ โรงเรียนจีนท้งเต็ก  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางบัวทอง (ตำบลโสนลอยปัจจุบัน)    จวบจนหมดยุคแห่งโรงเรียนจีนท้งเต็กแล้ว  นายตึ๋ง  แซ่ลี้  (หรือหลงจู้เจ้าของร้านขายของเบ็ดเตล็ดซิงฮะฮง)  ได้ร่วมกับหลงจู้ตึ๋เคียง  เถ้าแก่กวงฮะ  เถ้าแก่เต็กเส็ง  เถ้าแก่ยี่จิน  นายวิเชียร ชูตระกูล  นายวิชัย  ชูตระกูล   และนายสง่า  เอกบุศย์   สละทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนให้บุตรหลานชาวอำเภอบางบัวทอง และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2496 ในนาม         โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง   กระทั่ง วันที่ 26  เมษายน 2527  บางบัวทองมูลนิธิ  ได้รับโอนกิจการมาดำเนินการปัจจุบัน โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง  เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในความดูแลของ บางบัวทองมูลนิธิ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดสอนวิชาภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนทุกคน จนถึงปัจจุบัน