วิสัยทัศน์ Our Vision

     

 

วิสัยทัศน์ 学校宗旨

คุณธรรมนำความรู้  เชิดชูประชาธิปไตย

德智并重  发扬民主

ห่างไกลยาเสพย์ติด  เป็นมิตรกับชุมชน

远离毒品  团结友爱

แยบยลด้านกีฬา  นำพาภาษาจีน

强化体育  华教领先