พันธกิจ Our Mission

พันธกิจ  Our Mission

1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  คิดเป็นทำเป็น และทำงานอย่างเป็นระบบ

4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บูรณาการความเป็นไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

7. พัฒนาการดำเนินงานด้าน  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  โครงการพิเศษ และพัฒนาโรงเรียน เปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

8. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติตนและมีเจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน  พร้อมสู่สากล