เป้าหมาย

เป้าหมาย Our Goal

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบสานวัฒนธรรมไทยห่างไกลสิ่งเสพติด 

2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มี ความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  คิดเป็นทำเป็นใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ใช้ภาษาสื่อสาร  เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ทางการเรียนสูงขึ้น

3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการความเป็นไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. บุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  ระบบการบริหารงาน  การจัดการพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและเป็นประชาธิปไตย

5. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีการดำเนินงาน ด้านอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ โครงการพิเศษ  และพัฒนาโรงเรียน