ตารางเรียนของนักเรียน

 ตารางเรียนของนักเรียน   ปีการศึกษา 2561

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ตารางเรียน