ปรัชญา

ปรัชญา  校训

มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำชีวิตสู่ความสุข

重视道德并重     共绘美好人生