คติพจน์

คติพจน์  本校格信

ปัญญาเป็นแก้วดวงประเสริฐของนรชน

智慧是人类无穷的力量